“Хладилник за охлаждане и замразяване на плодове и зеленчуци”
Производствена зона “Север”, гр. Карнобат”
Инвеститор: “КАРНОБАТПЛОД” АД

Сградата е правоъгълна в план с осови размери 30.0 на 24.0 м., при конструктивно междуосие 24.00 и напречни оси през 6.0 м. Изпълнена е със смесена конструкция – стоманобетонов нулев цикъл и стоманена покривна конструкция. Покривната конструкция се състои от стоманени рамки, разположени перпендикулярно на оста на сградата през 6,0 м. Рамките стъпват на стоманобетонови ивични основи
Продължава...

Хладилник за охлаждане и замразяване на плодове и зеленчуци

Предприятие за производство на сладолед и покривна фотоволтаична инсталация с мощност 90 kW
с.Атолово, Община Стралджа, Област Ямбол,
Инвеститор: „СПВ ИНВЕСТ“ ООД Сливен
Предприятието се състои от производствена и административно-битова част. Конструктивно-строителнатат система на сградата е стоманена скелетна с метални колони и ригели, оградни зидове от термоизолационни панели с вътрешен пълнеж от пенополиуретан. Покривната конструкция е с метални ригели, покрити с покривни термоизолационни панели, вътрешните разпределителни зидове са от гипсокартон и термоизолационни панели.
Капацитетът на предприятието е до 2000л преработено краве мляко на ден.
Върху двата покрива на производствената и административно-битовата част е изградена фотоволтаична инсталация с мощност 90 kW.
Продължава...

Предприятие за производство на сладолед и покривна фотоволтаична инсталация с мощност 90 kW

"Физкултурен салон към VI-то ОУ Братя Миладинови"
гр.Сливен,
Инвеститор: ОУ „Братя Миладинови“ Сливен

Във физкултурния салон са поместени едно в друго пълноценни игрища за баскетбол, тенис корт и волейбол. Игралното поле е покрито с трислойна винилова настилка с полиоретанова повърхност.
Конструкцията на сградата е метална. Основите са единични фундаменти и ивични. Ограждането е с термопанели. Статическата схема е рамкова конструкция с кораво свързване в крайните възли и опорите. За ригели е използван стандартен 2"Т"профил. Столиците са от студеноогънат поцинкован профил.
Сградата е затворена с трислойни панели с топлоизолационен слой от пенополиоретан с дебелина 10см (стени и покрие). На покрива има две зони със светлопропускащи панели. Застроената площ на салона е 700 м².
Продължава...

Физкултурен салон към VI-то ОУ Братя Миладинови

Автокомплекс ТОЙОТА” Сливен
Комплексът е с разгърната застроена площ 3200 м² с подземно ниво на кота – 4,90 м. Конструкцията е смесена – изцяло стоманобетонова до кота ±0,00 м  и метална до кота +7,00 м. В подземното ниво с обща площ 1400 м² са разположени тенекиджийно, бояджийно и склад за авточасти с прилежащи битови помещения. Достъпът до тях се осъществява от север по наклонена рампа. На ниво сутерен са разположени шоурум, офиси, автосервиз, автомивка и помещение за годишни прегледи.
Покривът и стените на автосервиза са изпълнени със “сандвич” панели. В шоурума таванът е от гипсокартон. В сградата и на двете нива е изпълнена пожарогасителна инсталация.
Настилките в подземното ниво, автосервиза, автомивката и помещението за годишни прегледи са от шлайфан бетон, а в шоурума от гранитогрес.
Продължава...

Ветрогенераторен парк
Паркът се състои от общо седем броя генератори с различни мощности от 450 кW до 1200 кW. Фундаментите на всички генератори са стоманобетонови, но с различна форма. Кулите са метални и се състоят от няколко сегмента, като височината им е от 36 м до 83 м.
Продължава...

Автоцентър за обслужване с масла и смазочни материали
Сградата е двуетажна изпълнена по монолитен начин с носеща стоманобетонова конструкция и метална покривна конструкция покрита със “сандвич” панели. Зидовете са от керамични блокове (тухли четворки). В офисите таваните са от гипсокартон. Подовете в сервиза и склада са изпълнени с шлайфан бетон, а на всякъде другаде с гранитогрес.
Продължава...

Бензиностанция и газстанция
Бетзиностанцията се състои от три колонки за зареждане – две за светли горива и дизел и една за пълнене с газ. Резервоарите за светли горива са в стоманобетонов “саркофаг” на дълбочина – 5,00 м. Над колонките и в зоната за зареждане е изградена метална козирка, покрита с ЛТ ламарина. Челно козирката е облечена с еталбонд. Настилката в района на бензиностанцията е изпълнен с шлайфан бетон.
Продължава...

Преместваеми съоръжения
Фирмата е специализирана и в производството и монтажа на леки преместваеми съоръжения
Продължава...

 

Обекти на които сме упражнявали строителен надзор:

 • Строеж: Цех за производство на сладкарски изделия и хляб

 Местонахождение: УПИ ХХV, кв.28, “Промишлена зона”, гр.Сливен
Възложител: ЕТ “АРА – Аракси Стойчева” – Сливен

 • Строеж: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа по бул.”Христо Ботев”

Местонахождение: гр.Сливен, бул.”Христо Ботев”
Възложител: Община Сливен

 • Строеж: ”Газстанция, автомивка и автосервиз”

Местонахождение: УПИ ІІ, кв.633, ж.к. “Дружба”, гр.Сливен
Възложител: “КРЕЛ” ООД Сливен

 • Строеж: Цех за производство на пластмасови изделия

Местонахождение: УПИ 002015 по плана на бивш стопански двор с.Мечкарево, Община Сливен
Възложител: Даниел Иванов Димитров

 • Строеж: Мелничен комплекс

Местонахождение: Поземлен имот 034063, месност “Къра”, землище кв.”Речица”, гр.Сливен
Възложител: “МЕЛКОМ” ООД, гр.Сливен

 • Строеж: Автосервиз

Местонахождение: урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х, кв.17 по плана на “Промишлена зона” гр.Сливен
Възложител: “ЕНИГМА” ООД, гр.Сливен

 • Строеж: Пакетажен цех

Местонахождение: урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХVІІ, кв.17 по плана на “Промишлена зона” гр.Сливен
Възложител: “Макроком” ООД, гр.Сливен

 • Строеж: Търговски комплекс за пакетирани хранителни и нехранителни стоки

І-ви етап: Хипермаркет “БИЛЛА”
Местонахождение: УПИ І, кв.627, ж.к.”Дружба”, гр.Сливен
Възложител: “ОНЬОР” ЕООД Сливен

 • Строеж: Търговски комплекс за пакетирани хранителни и нехранителни стоки

ІІ-ри етап: Магазин за мебели и билярдна зала
Местонахождение: УПИ І, кв.627, ж.к.”Дружба”, гр.Сливен
Възложител: “ОНЬОР” ЕООД Сливен

 • Строеж: Търговски център

Местонахождение: УПИ І, кв.627, ж.к.”Дружба”, гр.Сливен
Възложител: “ОНЬОР” ЕООД Сливен

 • Строеж: Вятърна централа за производство на електрическа енергия с един генератор  “Нюинко 23РІ 250 kW, БКТП 20кV/630 кVа и Електрозахранване 20 кV”

Местонахождение: Имот № 028 от масив 056, м. “Малкия чаир”, землище с.Тополчане, Община Сливен
Възложител: “ТОБО-ПРОЕКТ” ООД – гр.София

 • Строеж: Бензиностанция и газстанция, Семеен хотел и външни “В и К” връзки

Местонахождение: Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІІ, кв.381, по плана на  кв.”Ново село” гр.Сливен
Възложител: ЕТ “Мечта – Дияна Дандаринова” гр.Сливен

 • Строеж: Офисна сграда

Местонахождение: УПИ ІІ-5749, 5750, 5746, кв.292 по плана на ЦГЧ гр. Сливен
Възложител: “КВИНТ-КОМЕРС” ООД

 • Строеж: „Фотоволтаична електроцентрала”  

Местонахождение: УПИ І-225, кв. 26, по плана на с. Жребино, общ. Елхово
Възложител: „Грийн Пауър БГ” ООД

 • Строеж: „Фотоволтаична електроцентрала”  

Местонахождение: ПИ 67338.92.30  (образуван от имоти 67338.92.21, 67338.92.23, 67338.92.24, 67338.92.25 и 67338.92.27) в м. Чобанка,  землище гр.Сливен,
Възложител: „УИНД ФОРС БГ” ЕООД

 • Строеж: „Фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 0.9 MW” и  “Кабел 20 kV”

Местонахождение: В ПИ 000701, землището  на с.Крушаре ,Община Сливен
Възложител: «МЕЛКОМ ЕНЕРДЖИ»ЕООД

 • Строеж: „Фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 2.4 MW” и  “Кабелна линия 20 kV”

Местонахождение: В ПИ 000106,  м.”До каптажа”, землище на  с.Младово ,
Община Сливен         
Възложител: «АЛФА СОЛАР ЕНЕРДЖИ»ЕООД

 • Строеж: Вятърен генератор “VESTAS V-63 с мощност 1,5 MW” и “Кабел 20 kV с БКЗРУ 20kV”

Местонахождение: Поземлен имот № 071105, м.”Гайдовец”, землище с.Бяла, Община Сливен
Възложител: СД  “Начеви-90, СИЕ” гр.Сливен

 • Строеж: Вятърен генератор “VESTAS V-63 с мощност 1,5 MW” и “Кабел 20 kV с БКЗРУ 20kV”

Местонахождение: Поземлен имот № 060127, м.”Дюс гюлджи”, землище с.Бяла, Община Сливен
Възложител: СД  “Начеви-90, СИЕ” гр.Сливен

 • Строеж: „Подходен път към ФОС Ново Село, връзка с главен път 1-7 и кръстовище" Местонахождение: Поземлен имот №  000439 - ведомствен път, в землището на с.Мокрен, Община Котел

Възложител: Мининстерство на отбраната на Република България

 • Строеж: «Рехабилитация и реконструкция на  уличната мрежа и градска среда в гр. Средец»

Възложител: Община Средец

и много други.